ಸುಖದುಃಖಗಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಕಾರಣರಲ್ಲ… : ಸುಭಾಷಿತ

ಪಲಾಯನವೂ ಬೇಡ, ಅಹಂಕಾರವೂ ಬೇಡ…

ಸುಖಸ್ಯ ದುಃಖಸ್ಯ ನ ಕೋsಪಿ ದಾತಾ
ಪರೋ ದದಾತೀತಿ ಕುಬುದ್ಧಿರೇಷಾ l
ಅಹಂ ಕರೋಮೀತಿ ವೃಥಾಭಿಮಾನಃ
ಸ್ವಕರ್ಮಸೂತ್ರಗ್ರಥಿತೋ ಹಿ ಲೋಕಃ ll

ಅರ್ಥ : ಸುಖ, ದುಃಖಗಳನ್ನು ಯಾರೂ
ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನು
ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು
ಕೈಲಾಗದವರ ಮಾತು. ತಾನೇ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು
ಅಹಂಕಾರ. ಈ ಲೋಕವೆಂಬುದು ತನ್ನ
ಕರ್ಮವೆಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ
ಬಂಧಿತವಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

1 Response

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.