ಸಜ್ಜನರ ವರಸೆ : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಶರದಿ ನ ವರ್ಷತಿ, ಗರ್ಜತಿ, ವರ್ಷತಿ ವಾರ್ಷಾಸು ನಿಃಸ್ವನಃ ಮೇಘಃ । ನೀಚಃ ವದತಿ, ನ ಕುರುತೇ, ವದತಿ ನ ಸಾಧುಃ ಕರೋತಿ ಏವ

ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮೋಡಗಳು ಗುಡುಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಮಳೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದೇ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವು ಗುಡುಗದೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದ ಜನರು ಬರೀ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ, ಏನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಜ್ಜನರು ಮಾತನ್ನೇ ಆಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Leave a Reply