ಶೃಂಗಾರ ಶತಕದಿಂದ ‘ಪಂಚ ಬಾಣ’ಗಳು

ಆಕರ: ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ | ರಚನೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

4

5

1 Comment

Leave a Reply