ಕಾಮದೇವನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? : ಇಲ್ಲಿದೆ 8 ಪರಿಚಯ ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳು…

ಇಂದು ಹೋಳಿಹುಣ್ಣಿಮೆ. ಇದು ಕಾಮನ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಕಾಮದೇವನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹಿಸಿ, ಕೆಟ್ಟ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಸತ್ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಡಬೇಕು.


ಕಾಮನ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಮ ದೇವನ ಕುರಿತು 8 ಪರಿಚಯ ಚಿತ್ರಿಗೆಳು ಇಲ್ಲಿವೆ….
ಕಾಮ : ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರಣ

ka1
ಪಂಚರಂಗಿ ಗಿಳಿ

ka2
ಪಂಚ ಹೂಬಾಣಗಳು

ka3
ಪಂಚ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ka4
ಕಾಂನ ಪತ್ನಿಯರು

ka5
ಕಾಮನ ಜನ್ಮಾಂತರ

ka6
ಶಿವನ ಶಾಪ ಮತ್ತು ವರ

ka7
ಕಾಮನ ಹುಣ್ಣಿಮೆ

ka8

1 Comment

Leave a Reply