ರೊಟ್ಟಿ ಎಂದರೇನು? : Tea time story

ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ “ರೊಟ್ಟಿ ಅಂದರೇನು?” ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೂರು ಭಿನ್ನ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು!!

Leave a Reply