ರೊಟ್ಟಿ ಎಂದರೇನು? : Tea time story

ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ “ರೊಟ್ಟಿ ಅಂದರೇನು?” ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೂರು ಭಿನ್ನ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು!!

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply