ಧರ್ಮ ಅಂದರೇನು? : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಆಚರಣೆ. ಯಾವುದರ ಆಚರಣೆ? ಈ ಸುಭಾಷಿತ ನೋಡಿ…

ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯವಚನಂ ಸರ್ವಭೂತಾನುಕಂಪನಂ । 
ಶಮೋದಾನಂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಗಾರ್ಹಸ್ಥೋ ಧರ್ಮ ಉಚ್ಯತೇ ॥

ಅರ್ಥ: ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಯುವುದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದಯೆ, ಶಾಂತಿ, ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದಷ್ಟು ದಾನ – ಇವನ್ನು ನಡೆಸುವುದೇ ಸಂಸಾರಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ: ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲ, ಢಂಬಾಚಾರವಲ್ಲ, ಮೇಲರಿಮೆಯಲ್ಲ, ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲ, ದೇಗುಲ – ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಾಗಲೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಾಗಲೀ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಆಚರಣೆ. ಯಾವುದರ ಆಚರಣೆ? ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ ದಯೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ದಾನಗಳ ಆಚರಣೆ. ಇಂಥಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಸಾರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನುತ್ತದೆ

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply