ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಶಾಸ್ತ್ರ : ಒಂದು ಝೆನ್ ಕಥೆ

ಆ ಝೆನ್ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ!? ಓದಿ, ಈ ಚಿಕ್ಕಥೆ…

Leave a Reply