ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ…

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ…

Leave a Reply