ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ‘ತಿಳಿ’ಗೊಳ : ಅರಳಿಮರ POSTERS

ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

1 Comment

  1. ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಅನುವಾದದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು, ಚುಟುಕು ಗಳನ್ನು ಓದಲು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ….. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್

Leave a Reply