ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ : ಅರಳಿಮರ posters

ಇಂದಿನ ಅರಳಿಮರ postersನಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು…|ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

2 Comments

  1. ಚಿತ್ತ ಬಿತ್ತಿ ಅಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ನ ಉಕ್ತಿಗಳು ಸೂಪರ್ ನಿಮ್ಮ ನ್ನು ಓದುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲೆ ಓದಬೇಕಾ ಹೇಗೆ?

Leave a Reply