ಫ್ಯೊದೊರ್ ದಾಸ್ತೋವೆಸ್ಕಿ ‘ತಿಳಿಗೊಳ’ | ಅರಳಿಮರ posters

ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋದ ಚಿಂತಕ, ಕಥೆಗಾರ ಫ್ಯೊದೊರ್ ದಾಸ್ತೋವೆಸ್ಕಿಯ ತಿಳಿವಿಸ ಸಾಗರದಿಂದ ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ಹೊಳಹು, ನಿಮಗಾಗಿ… | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

1 Comment

Leave a Reply