ಫ್ಯೊದೊರ್ ದಾಸ್ತೋವೆಸ್ಕಿ ‘ತಿಳಿಗೊಳ’ | ಅರಳಿಮರ posters

ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋದ ಚಿಂತಕ, ಕಥೆಗಾರ ಫ್ಯೊದೊರ್ ದಾಸ್ತೋವೆಸ್ಕಿಯ ತಿಳಿವಿಸ ಸಾಗರದಿಂದ ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ಹೊಳಹು, ನಿಮಗಾಗಿ… | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

1 Response

Leave a Reply to Mariswamy Cancel reply