ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ‘ತಿಳಿಗೊಳ’ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಜಗತ್ತಿನ ಖ್ಯಾತ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಹೊಳಹುಗಳು, ಇಂದಿನ ಅರಳಿಮರ postersನಲ್ಲಿ| ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

1 Comment

Leave a Reply