ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಚಾಮ್ಸ್ಕಿ’ ಹೊಳಹುಗಳು: ಅರಳಿಮರ Posters

ಆಧುನಿಕ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಚಿಂತಕ ನಾಮ್ ಚಾಮ್`ಸ್ಕಿ (ನೊಆಮ್ ಚಾಮ್ಸ್ಕಿ) ಅವರ ಕೆಲವು ಹೊಳಹುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ; ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

Leave a Reply