ಪ್ಲೇಟೋ ‘ತಿಳಿ’ಗೊಳ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಪ್ಲೇಟೋರ ಕೆಲವು ಚಿಂತನೆಯ ಹೊಳಹುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಅಲಾವಿಕಾ

1

2

3

4

5

6

7

8

Leave a Reply