ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಜಿಗರ್’ ಮೊರಾದಾಬಾದಿ : ಅರಳಿಮರ posters

ಜನಪ್ರಿಯ ಗೀತರಚನೆಕಾರ ‘ಜಿಗರ್ ಮೊರಾದಾಬಾದಿ’ ಕಾವ್ಯಹನಿಗಳು| ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Leave a Reply