ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಮಾಯಾ ಏಂಜೆಲೊ’ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಜನಪ್ರಿಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕವಯತ್ರಿ, ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಮಾಯಾ ಏಂಜೆಲೊ ಕಾವ್ಯ ಹನಿಗಳು, ಈ ದಿನದ ‘ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿ’ಯಲ್ಲಿ… । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Leave a Reply