ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ದಾಗ್’ ದೆಹಲ್ವಿ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಖ್ಯಾತ ಉರ್ದು / ಹಿಂದಿ ಕವಿ ‘ದಾಗ್ ದೆಹಲ್ವಿ’ ಕಾವ್ಯ ಹನಿ, ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

Leave a Reply