ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ 10 ಸಂಗತಿಗಳು : ಅರಳಿಮರ Posters

ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ 10 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಿರು ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ…

ವೇದ ಪದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ

ಮೂಲ ವೇದ ಎಂದರೆ…

ಅಪೌರುಷೇಯ

ದ್ರಷ್ಟಾರರು

ಶ್ರುತಿಗಳು

ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳು

ಋಗ್ವೇದ

ಯಜುರ್ವೇದ

ಸಾಮವೇದ

ಅಥರ್ವವೇದ

1 Comment

  1. ಅರಳಿ ಮರದ, ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ್ಣ ಪುಟಗಳ,ವೇದಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಪುಟದ pdf save option ಕೊಟ್ಟರೆ
    ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇರಬಹುದು.

    ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Leave a Reply