ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ 10 ಸಂಗತಿಗಳು : ಅರಳಿಮರ Posters

ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ 10 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಿರು ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ…

ವೇದ ಪದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ

ಮೂಲ ವೇದ ಎಂದರೆ…

ಅಪೌರುಷೇಯ

ದ್ರಷ್ಟಾರರು

ಶ್ರುತಿಗಳು

ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳು

ಋಗ್ವೇದ

ಯಜುರ್ವೇದ

ಸಾಮವೇದ

ಅಥರ್ವವೇದ

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

1 Response

  1. ಅರಳಿ ಮರದ, ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ್ಣ ಪುಟಗಳ,ವೇದಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಪುಟದ pdf save option ಕೊಟ್ಟರೆ
    ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇರಬಹುದು.

    ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Leave a Reply