ಹಲ್ಲಿನ ವಿಷಯ : tea time story

ನಸ್ರುದ್ದೀನನ ಹಲ್ಲು ಮುರಿದೋಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅಸಲು ವಿಷಯ ಹೀಗಿದೆ…

Leave a Reply