ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಖುಸ್ರೋ’ ಕಾವ್ಯ : ಅರಳಿಮರ posters

ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉರ್ದು/ ಹಿಂದಿ ಕವಿ ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ ಕಾವ್ಯ ಹನಿಗಳು, ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ… | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

Leave a Reply