ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ : ಜನವರಿ 27

ಹೇಮಂತ ಋತು ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ ಬಹುಳ ದಶಮಿ

ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷಗಳು:

ತಲಕಾಡು ಮನೋನ್ಮಣಿ ಜಯಂತಿ,

ತಲಕಾಡು ವರ್ಧಂತಿ,

ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಜನ್ಮದಿನ,

ನಾಳ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ರಥ,

Leave a Reply