ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಪೈಥಾಗೊರಸ್’ : ಅರಳಿಮರ posters

ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಪೈಥಾಗೊರಸ್’ ಹೊಳಹುಗಳು | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

Leave a Reply