ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಬದ್ರ್’ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ/ಉರ್ದು ಕವಿ ಬಶೀರ್ ಬದ್ರ್ ಶಾಯರಿ… । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Leave a Reply