ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಕಾನ್ಶೀರಾಮ್’ ಚಿಂತನೆಗಳು : ಅರಳಿಮರ Posters

ಭಾರತದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ, ದಲಿತ ಚಿಂತಕ – ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಮಾನನೀಯ ‘ಕಾನ್ಶೀರಾಮ್’ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯ ಹೊಳಹುಗಳು ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ… । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

Leave a Reply