ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಫುಕುವೊಕ’ ಚಿಂತನೆ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿ ಚಿಂತಕ, ಕೃಷಿತಜ್ಞ ‘ಮಸನೊಬು ಫುಕುವೊಕ’ ಚಿಂತನೆಯ ಹೊಳಹುಗಳು… । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Comment

Leave a Reply