ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವೇ? : 5 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವೇ…? ಧ್ಯಾನ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದೆ? ಧ್ಯಾನ ಪಲಾಯನವಾದವೇ? … ಇತ್ಯಾದಿ 5 ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಚುಟುಕು ಉತ್ತರಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ…

Leave a Reply