ಷಮ್ಸ್ ತಬ್ರೀಜಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರೇಮದ 9 ನಿಯಮಗಳು : ಅರಳಿಮರ video

ತಬ್ರೀಜ್’ನ ಷಮ್ಸ್, ಪರಮ ಸೂಫಿ. ಈತ ಜಲಾಲುದ್ದಿನ್ ರೂಮಿಯ ಗುರುವಾಗಿದ್ದವನು. ಷಮ್ಸ್ ತಬ್ರೀಜಿಯ ಕಾಣ್ಕೆಗಳು ಕಾವ್ಯವಾಗಿ, ಕಾವ್ಯವದ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿ ಜಗದ ತುಂಬ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ಹನಿ, ನಿಮಗಾಗಿ… । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಅಲಾವಿಕಾ

1 Comment

Leave a Reply