ವಿಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? : Tea time story

“ವಿಧಿ ಅಂದ್ರೇನು?” ಅಂತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿತ್ತು… । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply