ಪೆಸ್ಸೋಆ ಹೊಳಹುಗಳು: ಅರಳಿಮರ posters

ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಕವಿ Fernando Pessoa ಕಾವ್ಯ ಹನಿ, ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ… | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

Leave a Reply