ಸಾಧಕರ ಜಾಣ ನುಡಿಗಳು! : ಅರಳಿಮರ posters

ತಮ್ಮ ವಿರೋಧ, ಹಗೆತನ, ಅಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಒಂದು ಜಾಣತನ. ಇದೊಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ಮಾತಿನ ಕಲೆ. ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬಹುವಾಗಿ ಈ ಕಲೆ ಕರಗತ! ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು interesting insults ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಕೆಲವು ಜಾಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಗುಚ್ಛ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

Leave a Reply