ಬಶೀರ್ ಬದ್ರ್ ಶಾಯರಿ : ಅರಳಿಮರ poster

ಮೂಲ: ಬಶೀರ್ ಬದ್ರ್ ; ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

Leave a Reply