‘ಅಸಾಧ್ಯ’ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ : Tea time story

ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಯಾವುದು ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ನೋ ಅದೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತು!

Leave a Reply