ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು : ಅರಳಿಮರ posters

ಇಂದು ಬಸವ ಜಯಂತಿ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಲಿ…

1

2

3

4

5

6

1 Comment

  1. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ
    ಸಾರ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ.
    ಅವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ
    ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ ಖಂಡಿತ.

Leave a Reply