ತಾವೋ ತಿಳಿವು #49 ~ ಊರಿನ ದೊರೆ ಐಲಾದರೆ….

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಹಗುರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬೇರು ಭಾರೀ ಗಟ್ಚಿ. ಯಾವುದು ನಿಶ್ಚಲವೋ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಚಲನೆಯ … More

ತಾವೋ ತಿಳಿವು #46 : ಯಾರು ಈ ಸಂಯಮಿಗಳು?

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ತಕ್ಕಡಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ತಕ್ಕಡಿ ಹಿಡಿಯುವವನ ಸಂಯಮವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಯಾರು … More

ತಾವೋ ತಿಳಿವು #3

ಮೂಲ: ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ   ಒಳ್ಳೆಯತನ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನೀರು, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ~ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತೀ ಜೀವವನ್ನು … More

ತಾವೋ ತಿಳಿವು #2

ಮೂಲ: ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ           ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಇರದಿರುವುದು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಒಂದನ್ನೊಂದು. ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ, … More