ತಾವೋ ತಿಳಿವು #47 ~ ಈ ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಿಂತ ಮೇಲು

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ನ ಹಸಿದಿದ್ದಾರೆ;
ಶ್ರೀಮಂತರು ತೆರಿಗೆ ನುಂಗಿದ್ದಾರೆ,
ಜನ ಅದಕ್ಕೇ ಹಸಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಜನ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ;
ಶ್ರೀಮಂತರು ಜನರನ್ನ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ,
ಜನ ಅದಕ್ಕೇ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ.

ಜನರಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ;
ಶ್ರೀಮಂತರು ಬದುಕನ್ನ ತುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,
ಅದಕ್ಕೇ ಜನರಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಕೇವಲ ಉಸಿರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಜೀವಿಸಲೊಲ್ಲದವರು
ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲು.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.