ತಾವೋ ತಿಳಿವು #67 ~ ಬಾಗುವವು, ಹಸಿರಾದವು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳುತ್ತವೆ…

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಮರುನಿರೂಪಣೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

tao.jpg

ನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಾ ಮೃದು
ಸತ್ತಾಗ ಮಾತ್ರ, ಬಿರುಸು, ಗಡಸು.
ಗಿಡ ಮರ, ಹೂ ಬಳ್ಳಿಗಳೂ ಹಾಗೇ; ಕೋಮಲ, ನಮ್ರ
ಬಾಡಿದಾಗ, ಬರಡಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒರಟು, ಪೆಡಸು.

ಅಂತೆಯೇ ಸೆಟೆದವರು, ಬಾಗದವರು
ಸಾವಿನ ಹರಿಕಾರರು.
ನಮ್ರರು, ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವವರು
ಬದುಕಿನ ವಾರಸುದಾರರು.

ಸೆಟೆದವು, ಒಣಗಿದವನ್ನ ಮುರಿಯುವುದು ಸುಲಭ
ಬಾಗುವವು, ಹಸಿರಾದವು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳುತ್ತವೆ.

 

Leave a Reply