ತಾವೋ ತಿಳಿವು #79 ~ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದೆಂದರೆ ತಾವೋಗೆ ಮರಳುವುದು

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

tao1

ಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಚೂರುಚೂರಾಗು.
ನೇರವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಬಾಗು, ಮಣಿ.
ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಖಾಲಿಯಾಗು.
ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಮೂದಲು ಸತ್ತು ನೋಡು
ಕಳೆದುಕೊಂಡವ ಶ್ರೀಮಂತ
ಕೂಡಿಟ್ಟವ ತಬ್ಬಿಬ್ಬು.

ಅಂತೆಯೇ ಸಂತ
ಒಂದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾನೆ.

ಅವ ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದರಿಂದ
ಜನ ಅವನ ಬೆಳಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಂತ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಇಳಿಯುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ
ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವದಿಲ್ಲವಾದಿದರಿಂದ
ಜನರ ದನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ
ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

“ ಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಚೂರುಚೂರಾಗು “
ಎಂಬ ಪುರಾತನ ಸೂರಿಗಳ ನುಡಿ
ಬರೀ ಒಣ ಉಪದೇಶವಲ್ಲ.

ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದೆಂದರೆ
ತಾವೋಗೆ ಮರಳುವುದು

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.