ಲಲ್ಲಾ ಪದ್ಯ : ದುಃಖವನೂ ಬಲ್ಲೆ ನಾನು, ದೇವರನೂ ಬಲ್ಲೆ!

lalla padya

ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ,
ಸುಖ ಸಂಪದವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ;
ಲಾಭವರಸಿ ಬಂದೆನೆಂದು ತಿಳಿಯದಿರಿ ಮತ್ತೆ!

ತುತ್ತಿನ ತೂಕ ಬಲ್ಲೆ ನಾನು,
ಹಸಿವೆಯನೂ ಬಲ್ಲೆ.
ದುಃಖವನೂ ಬಲ್ಲೆ;
ನಾನು ದೇವರನೂ ಬಲ್ಲೆ.

ಮೂಲ ಪದ್ಯ : ಲಾಲ್ ಡೇಡ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

 

Leave a Reply