ರೂಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು : ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಿ …

 

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply