ರೂಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು : ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಿ …

 

Leave a Reply