ಆಗೋ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ : ಕೊಳ್ಳೂರು ಹುಸನಾ ಸಾಹೇಬರ ತತ್ತ್ವಪದ

ಆರು ಗುಣ ಬಿಡುವೊ ಅವ ಗುಲಾಮ
ಆಗೋ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ ||ಪ||

ಮೋಹಕ್ಕ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮರಮ
ಮದವೆಂಬುದು ಕಟ್ಟ ಹರಾಮ
ವಂಚೆರ ಆಡತಾವ ವರಮ
ಆಗೋ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ ||1||

ನೋಡಿದರ ನೀಚೆಂಬ ಧರಮ
ಉಚ್ಚುವೆನು ಬೆನ್ನಿನ ಚರಮ
ನಿಂದ ನೀನೆ ಕಾಯ್ದಕೊ ಭರಮ
ಆಗೋ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ ||2||

ಅಲ್ಲಂದರ ಯಾತರ ಜಲಮ
ಗುರುವಿಲ್ದೆ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ಪಲಮ
ಹುಸನಾ ಹೇಳ್ಯಾನ ಹೊಸ ಕಲಮ
ಆಗೋ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ ||3||

(ಆಕರ ಕೃಪೆ : ಜನಪ್ರಿಯ ತತ್ವಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಕ.ಸಂ.ಇಲಾಖೆ)

Leave a Reply