ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ : ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ 8 ಮೂಲಭೂತ ಸಂಗತಿಗಳು

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯೊಡನೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಮಂತ್ರ ‘ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ’. ಈ ಮಂತ್ರ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾತೆಯ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು 8 ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

1 ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ

gay1

2. ಗಾಯತ್ರಿ… ಸಾವಿತ್ರಿ…

gay2

3. ಹಂಸವಾಹಿನಿ

gay3

4. ಧ್ಯಾನ ರೂಪ

gay4

5. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನೇ ದ್ರಷ್ಟಾರ

gay5

6. ಋಗ್ವೇದ ಮೂಲ

gay6

7. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗೊಂಡಿದೆ…?

gay7

8. ಪುರಾಣ ಕಥೆ

gay8

5 thoughts on “ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ : ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ 8 ಮೂಲಭೂತ ಸಂಗತಿಗಳು

  1. Entu maahitigalannu kodalagideye horatu adara Purna pramanada vivaragalannalla, vivarane mundina episodnalle!!?

  2. ನಮಸ್ಕಾರ…
    ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ?
    ರಾಜಋಷಿ , ಋಷಿ ,ಮಹರ್ಷಿ , ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯಾದಮೇಲೋ …
    ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳಕು ನೀಡಲು ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

Leave a Reply