ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಹತ್ತರವಾದುದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ? ಹೈಕೂಯಿನ್ ಕಥೆ ಓದಿ …

“ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಕ್ರಂದನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು” ಎಂದು ಹೈಕೂಯಿನ್ ಉದ್ಗರಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ? ಈ ಕಥೆ ಓದಿ….

zen hakuin

 

Leave a Reply