ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ : ನಿತ್ಯಪಾಠ

ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವಳೇ ‘ಲಕ್ಷ್ಮೀ’. ಸಂಪತ್ತು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಣವಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆ, ಧಾನ್ಯ, ಗೆಲುವು, ಸಂತಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕೂಡಾ ಸಂಪತ್ತೇ ಆಗಿವೆ. ಇವನ್ನು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯಾವುದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸಲು ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ…

॥ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ॥

adi

ಸುಮನಸ ವಂದಿತ ಸುಂದರಿ ಮಾಧವಿ, ಚಂದ್ರ ಸಹೋದರಿ ಹೇಮಮಯೇ
ಮುನಿಗಣ ವಂದಿತ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯನಿ, ಮಂಜುಲ ಭಾಷಿಣಿ ವೇದನುತೇ |
ಪಂಕಜವಾಸಿನಿ ದೇವ ಸುಪೂಜಿತ, ಸದ್ಗುಣ ವರ್ಷಿಣಿ ಶಾಂತಿಯುತೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ, ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 1 ||

ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಂದನೀಯಳಾದ; ಬಂಗಾರ ಮೈಬಣ್ಣದಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಸುಂದರಿ, ಚಂದ್ರನ ಸಹೋದರಿಯಾದ; ಮುನಿಗಣದಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷ ಕರುಣಿಸುವ; ಮೃದುಮಧುರ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವ; ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ, ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ; ಮಧುಸೂದನನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು.

॥ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ॥

dhanya

ಅಯಿಕಲಿ ಕಲ್ಮಷ ನಾಶಿನಿ ಕಾಮಿನಿ, ವೈದಿಕ ರೂಪಿಣಿ ವೇದಮಯೇ
ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ಭವ ಮಂಗಳ ರೂಪಿಣಿ, ಮಂತ್ರನಿವಾಸಿನಿ ಮಂತ್ರನುತೇ |
ಮಂಗಳದಾಯಿನಿ ಅಂಬುಜವಾಸಿನಿ, ದೇವಗಣಾಶ್ರಿತ ಪಾದಯುತೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ, ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 2 ||

ಸಕಲ ಕಶ್ಮಲಗಳನ್ನೂ ತೊಡೆಯುವ; ವೇದಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದ; ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ; ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ; ಸದಾ ಮಂಗಳವನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡುವ; ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಆಶ್ರಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ; ಮಧುಸೂದನನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು.

॥ ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ॥

dhairya

ಜಯವರವರ್ಷಿಣಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಭಾರ್ಗವಿ, ಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಮಂತ್ರಮಯೇ
ಸುರಗಣ ಪೂಜಿತ ಶೀಘ್ರ ಫಲಪ್ರದ, ಙ್ಞಾನ ವಿಕಾಸಿನಿ ಶಾಸ್ತ್ರನುತೇ |
ಭವಭಯಹಾರಿಣಿ ಪಾಪವಿಮೋಚನಿ, ಸಾಧು ಜನಾಶ್ರಿತ ಪಾದಯುತೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧು ಸೂಧನ ಕಾಮಿನಿ, ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 3 ||

ಜಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ; ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿಯೂ ಭೃಗುವಂಶಜಳೂ ಆದ; ಸ್ವತಃ ಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿನೀಯೂ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವಳು ಆದ; ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವವಳು ಶೀಘ್ರ ವರಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸುವವಳು ಆದ; ಜ್ಞಾನದಾಯಿನಿಯಾದ; ಭವಭಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ, ಪಾಪಗಳಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಕರುಣಿಸುವ; ಸಾಧ್ಉಜನರಿಂದ ಆಶ್ರಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಮಧುಸೂದನನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು.

॥ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ॥

gaja

ಜಯ ಜಯ ದುರ್ಗತಿ ನಾಶಿನಿ ಕಾಮಿನಿ, ಸರ್ವಫಲಪ್ರದ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೇ
ರಧಗಜ ತುರಗಪದಾತಿ ಸಮಾವೃತ, ಪರಿಜನ ಮಂಡಿತ ಲೋಕನುತೇ |
ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸುಪೂಜಿತ ಸೇವಿತ, ತಾಪ ನಿವಾರಿಣಿ ಪಾದಯುತೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ, ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪೇಣ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 4 ||

ದುರ್ಗತಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ; ಸಕಲಶಾಶ್ತ್ರಗಳ ಸಾರಫಲವನ್ನು ನೀಡುವ; ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಕಾಲಾಳುಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವ; ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿರುವ; ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ, ತಾಪ ನಿವಾರಿಣಿಯಾದ ಮಧುಸೂದನನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು.

॥ ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮಿ ॥

santana

ಅಯಿಖಗ ವಾಹಿನಿ ಮೋಹಿನಿ ಚಕ್ರಿಣಿ, ರಾಗವಿವರ್ಧಿನಿ ಙ್ಞಾನಮಯೇ
ಗುಣಗಣವಾರಧಿ ಲೋಕಹಿತೈಷಿಣಿ, ಸಪ್ತಸ್ವರ ಭೂಷಿತ ಗಾನನುತೇ |
ಸಕಲ ಸುರಾಸುರ ದೇವ ಮುನೀಶ್ವರ, ಮಾನವ ವಂದಿತ ಪಾದಯುತೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ, ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 5 ||

ಪಕ್ಷಿವಾಹನಳಾದ; ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾಯಿನಿಯಾದ; ಸಕಲಗುಣಗಳ ಸಾಗರವೇ ಆಗಿರುವ; ಸದಾ ಲೋಕಹಿತವನ್ನೆ ಮಾಡುವ; ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತಳಾದ; ಸಕಲ ದೇವ – ದೈತ್ಯ – ಮಾನವರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಧುಸೂದನನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು.

॥ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ॥

vijaya

ಜಯ ಕಮಲಾಸಿನಿ ಸದ್ಗತಿ ದಾಯಿನಿ, ಙ್ಞಾನವಿಕಾಸಿನಿ ಗಾನಮಯೇ
ಅನುದಿನ ಮರ್ಚಿತ ಕುಂಕುಮ ಧೂಸರ, ಭೂಷಿತ ವಾಸಿತ ವಾದ್ಯನುತೇ |
ಕನಕಧರಾಸ್ತುತಿ ವೈಭವ ವಂದಿತ, ಶಂಕರದೇಶಿಕ ಮಾನ್ಯಪದೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 6 ||

ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಳಾದ, ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿಸುವ; ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುವ; ಕುಂಕುಮಭೂಷಿತಳಾದ; ವಾದ್ಯವೃಂದದ ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ; ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ; ಮಧುಸೂದನನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು.

॥ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ॥

vidya.jpg

ಪ್ರಣತ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಭಾರತಿ ಭಾರ್ಗವಿ, ಶೋಕವಿನಾಶಿನಿ ರತ್ನಮಯೇ
ಮಣಿಮಯ ಭೂಷಿತ ಕರ್ಣವಿಭೂಷಣ, ಶಾಂತಿ ಸಮಾವೃತ ಹಾಸ್ಯಮುಖೇ |
ನವನಿಧಿ ದಾಯಿನಿ ಕಲಿಮಲಹಾರಿಣಿ, ಕಾಮಿತ ಫಲಪ್ರದ ಹಸ್ತಯುತೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ, ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 7 ||

ಶೋಕನಿವಾರಕಳಾದ, ಕಿವಿಗೆ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಭೂಷಣವನ್ನು ಧರಿಸಿದ, ಶಾಂತಿ ಸೂಸುವ, ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ; ನವನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ, ಕಮಲಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುವ, ಭಕ್ತರು ಬೇಡಿದ ವರಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಲು ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧಳಾಗಿರುವ; ಮಧುಸೂದನನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು.

॥ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ॥

dhana

ಧಿಮಿಧಿಮಿ ಧಿಂಧಿಮಿ ಧಿಂಧಿಮಿ ದಿಂಧಿಮಿ, ದುಂಧುಭಿ ನಾದ ಸುಪೂರ್ಣಮಯೇ
ಘುಮಘುಮ ಘುಂಘುಮ ಘುಂಘುಮ ಘುಂಘುಮ, ಶಂಖ ನಿನಾದ ಸುವಾದ್ಯನುತೇ |
ವೇದ ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸ ಸುಪೂಜಿತ, ವೈದಿಕ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರದರ್ಶಯುತೇ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪೇಣಾ ಪಾಲಯ ಮಾಮ್ || 8 ||

ದುಂದುಭಿನಾದದಿಂದ ಮುದಗೊಳ್ಳುವ; ಶಂಖ ನಿನಾದದಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸುವ; ವೇದಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ; ವೇದಪ್ರಣೀತ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ, ಮಧುಸೂದನನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು.

॥ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕ ॥

lak
ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ |
ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃ ಸ್ಥಲಾ ರೂಢೇ ಭಕ್ತ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ||

ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಡಿದ ವರಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ, ಮಹಾವಷ್ಣುವಿನ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ದೊರಕಿಸುವ ಅಷ್ಟಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶಂಖ ಚಕ್ರಗದಾಹಸ್ತೇ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಿ ತೇ ಜಯಃ |
ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ಚ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಮ್ ||

ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ, ಜಗತ್ತಿನ ತಾಯಿಯಾದ, ಸಕಲರನ್ನೂ ಮೋಹಗೊಳಿಸುವ ಮಾತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಂಗಳ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಮಾತೆಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.