ಶನೀಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

ಶನಿದೇವನ 108 ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನಿಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1. ಶನೈಶ್ಚರ
ಓಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ॥
2. ಶಾಂತ
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ॥
3. ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕ
ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೇ ನಮಃ ॥
4. ಶರಣ್ಯ
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
5. ವರೇಣ್ಯ
ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
6. ಸರ್ವೇಶ
ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ॥
7. ಸೌಮ್ಯ
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
8. ಸುರವಂದ್ಯ
ಓಂ ಸುರವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
9.ಸುರಲೋಕವಿಹಾರಿ
ಓಂ ಸುರಲೋಕವಿಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ॥
10. ಸುಖಾಸನೋಪವಿಷ್ಟ
ಓಂ ಸುಖಾಸನೋಪವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ॥
11. ಸುಂದರ
ಓಂ ಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ॥
12. ಘನ
ಓಂ ಘನಾಯ ನಮಃ ॥
13. ಘನರೂಪ
ಓಂ ಘನರೂಪಾಯ ನಮಃ ॥
14. ಘನಾಭರಣಧಾರಿ
ಓಂ ಘನಾಭರಣಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ॥
15. ಘನಸಾರವಿಲೇಪ
ಓಂ ಘನಸಾರವಿಲೇಪಾಯ ನಮಃ ॥
16. ಖದ್ಯೋತ
ಓಂ ಖದ್ಯೋತಾಯ ನಮಃ ॥
17. ಮಂದ
ಓಂ ಮನ್ದಾಯ ನಮಃ ॥
18. ಮಂದಚೇಷ್ಟ
ಓಂ ಮನ್ದಚೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ॥
19. ಮಹನೀಯಗುಣಾತ್ಮ
ಓಂ ಮಹನೀಯಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥
20. ಮರ್ತ್ಯಪಾವನಪದ
ಓಂ ಮರ್ತ್ಯಪಾವನಪದಾಯ ನಮಃ ॥
21. ಮಹೇಶ
ಓಂ ಮಹೇಶಾಯ ನಮಃ ॥
22. ಛಾಯಾಪುತ್ರ
ಓಂ ಛಾಯಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥
23. ಶರ್ವ
ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ ॥
24. ಶತತೂಣೀರಧಾರಿ
ಓಂ ಶತತೂಣೀರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ॥
25. ಚರಸ್ಥಿರಸ್ವಭಾವ
ಓಂ ಚರಸ್ಥಿರಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ ॥
26. ಅಚಂಚಲ
ಓಂ ಅಚಂಚಲಾಯ ನಮಃ ॥
27. ನೀಲವರ್ಣ
ಓಂ ನೀಲವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ॥
28. ನಿತ್ಯ
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
29. ನೀಲಾಂಜನನಿಭ
ಓಂ ನೀಲಾಂಜನನಿಭಾಯ ನಮಃ ॥
30. ನೀಲಾಂಬರವಿಭೂಷಣ
ಓಂ ನೀಲಾಮ್ಬರವಿಭೂಶಣಾಯ ನಮಃ ॥
31. ನಿಶ್ಚಲ
ಓಂ ನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮಃ ॥
32. ವೇದ್ಯ
ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
33. ವಿಧಿರೂಪ
ಓಂ ವಿಧಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ॥
34. ವಿರೋಧಾಧಾರಭೂಮ
ಓಂ ವಿರೋಧಾಧಾರಭೂಮಯೇ ನಮಃ ॥
35. ಭೇದಾಸ್ಪದಸ್ವಭಾವ
ಓಂ ಭೇದಾಸ್ಪದಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ ॥
36. ವಜ್ರದೇಹ
ಓಂ ವಜ್ರದೇಹಾಯ ನಮಃ ॥
37. ವೈರಾಗ್ಯದಾಯಿ
ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯದಾಯ ನಮಃ ॥
38. ವೀರ
ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ ॥
39. ವೀತರೋಗಭಯ
ಓಂ ವೀತರೋಗಭಯಾಯ ನಮಃ ॥
40. ವಿಪತ್ಪರಮ್ಪರೇಶ
ಓಂ ವಿಪತ್ಪರಮ್ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ ॥
41. ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯ
ಓಂ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
42. ಗೃಧ್ನವಾಹ
ಓಂ ಗೃಧ್ನವಾಹಾಯ ನಮಃ ॥
43. ಗೂಢ
ಓಂ ಗೂಢಾಯ ನಮಃ ॥
44. ಕೂರ್ಮಾಂಗ
ಓಂ ಕೂರ್ಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ ॥
45. ಕುರೂಪಿ
ಓಂ ಕುರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ॥
46. ಕುತ್ಸಿತ
ಓಂ ಕುತ್ಸಿತಾಯ ನಮಃ ॥
47. ಗುಣಾಢ್ಯ
ಓಂ ಗುಣಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
48. ಗೋಚರ
ಓಂ ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ॥
49. ಅವಿದ್ಯಾಮೂಲನಾಶಿ
ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾಮೂಲನಾಶಾಯ ನಮಃ ॥
50. ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿ
ಓಂ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ॥
51. ಆಯುಷ್ಯಕಾರಣ
ಓಂ ಆಯುಷ್ಯಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ॥
52. ಆಪದುದ್ಧರ್ತ
ಓಂ ಆಪದುದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥
53. ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತ
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ ॥
54. ವಶಿನ್
ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ ॥
55. ವಿವಿಧಾಗಮವೇದಿ
ಓಂ ವಿವಿಧಾಗಮವೇದಿನೇ ನಮಃ ॥
56. ವಿಧಿಸ್ತುತ್ಯ
ಓಂ ವಿಧಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
57. ವನ್ದ್ಯ
ಓಂ ವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
58. ವಿರೂಪಾಕ್ಷ
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ॥
59. ವರಿಷ್ಠ
ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ॥
60. ಗರಿಷ್ಠ
ಓಂ ಗರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ॥
61. ವಜ್ರಾಂಕುಶಧರ
ಓಂ ವಜ್ರಾಂಕುಶಧರಾಯ ನಮಃ ॥
62. ವರದಾಭಯಹಸ್ತ
ಓಂ ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ॥
63. ವಾಮನ
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ ॥
64. ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಪತ್ನೀಸಮೇತ
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಪತ್ನೀಸಮೇತಾಯ ನಮಃ ॥
65. ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ॥
66. ಮಿತಭಾಷಿ
ಓಂ ಮಿತಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ ॥
67. ಕಷ್ಟೌಘನಾಶಕರ್ತೃ
ಓಂ ಕಷ್ಟೌಘನಾಶಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥
68. ಪುಷ್ಟಿದಾಯಿ
ಓಂ ಪುಷ್ಟಿದಾಯ ನಮಃ ॥
69. ಸ್ತುತ್ಯ
ಓಂ ಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
70. ಸ್ತೋತ್ರಗಮ್ಯ
ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
71. ಭಕ್ತಿವಶ್ಯ
ಓಂ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
72. ಭಾನು
ಓಂ ಭಾನವೇ ನಮಃ ॥
73. ಭಾನುಪುತ್ರ
ಓಂ ಭಾನುಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥
74. ಭವ್ಯ
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
75. ಪಾವನ
ಓಂ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ ॥
76. ಧನುರ್ಮಂಡಲಸಂಸ್ಥ
ಓಂ ಧನುರ್ಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ॥
77. ಧನದಾಯಕ
ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ ॥
78. ಧನುಷ್ಮತ್
ಓಂ ಧನುಷ್ಮತೇ ನಮಃ ॥
79. ತನುಪ್ರಕಾಶದೇಹಿ
ಓಂ ತನುಪ್ರಕಾಶದೇಹಾಯ ನಮಃ ॥
80. ತಾಮಸ
ಓಂ ತಾಮಸಾಯ ನಮಃ ॥
81. ಅಶೇಷಜನವನ್ದ್ಯ
ಓಂ ಅಶೇಷಜನವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
82. ವಿಶೇಶಫಲದಾಯಕ
ಓಂ ವಿಶೇಶಫಲದಾಯಿನೇ ನಮಃ ॥
83. ವಶೀಕೃತಜನೇಶ
ಓಂ ವಶೀಕೃತಜನೇಶಾಯ ನಮಃ ॥
84. ಪಶುಪತಿ
ಓಂ ಪಶೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥
85. ಖೇಚರ
ಓಂ ಖೇಚರಾಯ ನಮಃ ॥
86. ಖಗೇಶ
ಓಂ ಖಗೇಶಾಯ ನಮಃ ॥
87. ಘನನೀಲಾಮ್ಬರ
ಓಂ ಘನನೀಲಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ॥
88. ಕಾಠಿನ್ಯಮಾನಸ
ಓಂ ಕಾಠಿನ್ಯಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ॥
89. ಆರ್ಯಗಣಸ್ತುತ್ಯ
ಓಂ ಆರ್ಯಗಣಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
90. ನೀಲಚ್ಛತ್ರ
ಓಂ ನೀಲಚ್ಛತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥
91. ನಿತ್ಯ
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
92. ನಿರ್ಗುಣ
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ ॥
93. ಗುಣಾತ್ಮ
ಓಂ ಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥
94. ನಿರಾಮಯ
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ ॥
95. ನಿಂದ್ಯ
ಓಂ ನಿನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
96. ವಂದನೀಯ
ಓಂ ವನ್ದನೀಯಾಯ ನಮಃ ॥
97. ಧೀರ
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ ॥
98. ದಿವ್ಯದೇಹಿ
ಓಂ ದಿವ್ಯದೇಹಾಯ ನಮಃ ॥
99. ದೀನಾರ್ತಿಹರಣ
ಓಂ ದೀನಾರ್ತಿಹರಣಾಯ ನಮಃ ॥
100. ದೈನ್ಯನಾಶಕ
ಓಂ ದೈನ್ಯನಾಶಕರಾಯ ನಮಃ ॥
101. ಆರ್ಯಜನಗಣ್ಯ
ಓಂ ಆರ್ಯಜನಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥
102. ಕ್ರೂರ
ಓಂ ಕ್ರೂರಾಯ ನಮಃ ॥
103. ಕ್ರೂರಚೇಷ್ಟ
ಓಂ ಕ್ರೂರಚೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ॥
104. ಕಾಮಕ್ರೋಧಕರ
ಓಂ ಕಾಮಕ್ರೋಧಕರಾಯ ನಮಃ ॥
105. ಕಲತ್ರಪುತ್ರಶತ್ರುತ್ವಕಾರಣ
ಓಂ ಕಲತ್ರಪುತ್ರಶತ್ರುತ್ವಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ॥
106. ಪರಿಪೋಷಿತಭಕ್ತ
ಓಂ ಪರಿಪೋಷಿತಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ ॥
107. ಪರಭೀತಿಹರ
ಓಂ ಪರಭೀತಿಹರಾಯ ನಮಃ ॥
108. ಭಕ್ತಸಂಘಮನೋಽಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯಕ
ಓಂ ಭಕ್ತಸಂಘಮನೋಽಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯ ನಮಃ ॥
॥ ಇತಿ ಶನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

2 Comments

  1. Aachra vicharagala Dhare ee Namma Aralimara, Badhukina dhaari Deepa ee Aralimara, Nondhavarige Saanthvaana needuva Aralimara.Badhkina reethi thilisuva Aralimara. Jeevanakke Chithanya needuva Aralimara. Jeevanakke maargopaayagalannu Thilisuva Aralimara.

Leave a Reply