ತಿಳಿ ಬೆಳಗು : ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ #9

ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅವು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮವು – ಪರರವು ಎಂಬ ಭೇದ ಇರಬಾರದು. ಅವನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದರೂ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಋಗ್ವೇದದ ಈ ವಾಕ್ಯ…

Rigveda

Leave a Reply