ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕುರಿತು ರೂಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು….

ಸೂಫಿ ಸಾಧಕ ಜಲಾಲುದ್ದಿನ್ ರೂಮಿಯ ರಚನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ….

ಯಾವುದು ವಿಷ ?

r2

ಭಯ ಯಾವುದು?

r3

ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಎಂದರೆ….

r4

ಕೋಪ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ?

r5

ದ್ವೇಷ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ?

r6

ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ

r7

(ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಅಲಾವಿಕಾ)

Leave a Reply