ಮಹಾನಿರ್ವಾಣತಂತ್ರ : ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಮೂರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು

ಆತ್ಯಂತಿಕ ಸತ್ಯವೂ ಸದ್ವಸ್ತುವೂ ವಿಶ್ವರೂಪಿಯೂ ಪರಮಗತಿಯೂ ಆಗಿರುವ ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಮೂರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಓಂ ನಮಸ್ತೇ ಸತೇ ಸರ್ವಲೋಕಾಶ್ರಯಾಯ
ನಮಸ್ತೇ ಚಿತೇ ವಿಶ್ವರೂಪಾತ್ಮಕಾಯ |
ನಮೋSದ್ವೈತತತ್ತ್ವಾಯ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ
ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವ್ಯಾಪಿನೇ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ||

ಸರ್ವಲೋಕಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಸದ್ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ; ವಿಶ್ವರೂಪಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿದ್ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ; ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಅದ್ವೈತ ತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ; ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.

ತ್ವಮೇಕಂ ಶರಣ್ಯಂ ತ್ವಮೇಕಂ ವರೇಣ್ಯಂ
ತ್ವಮೇಕಂ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ವಿಶ್ವರೂಪಮ್ |
ತ್ವಮೇಕಂ ಜಗತ್ಕರ್ತೃಪಾತೃಪ್ರಹರ್ತೃ
ತ್ವಮೇಕಂ ಪರಂ ನಿಷ್ಕಲಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಮ್ ||

ಶರಣು ಬಂದವರಿಗೆ ನೀನೇ ಅಂತಿಮ ಆಶ್ರಯ; ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ವಿಶ್ವರೂಪನೂ ಆದ ನೀನು ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುವೆ. ಸ್ಥಿತಿಲಯಗಳೂ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ. ನೀನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದವನು. ನೀನು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕಾದವನು, ತಿಳಿಯಬೇಕಾದವನು – ಎಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ನೋಡಲಾಗದವನು.
ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಭಯಾನಾಂ ಭಯಂ ಭೀಷಣಂ ಭೀಷಣಾನಾಂ
ಗತಿಃ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪಾವನಂ ಪಾವನಾನಾಮ್ |
ಮಹೋಚ್ಚೈಃ ಪದಾನಾಂ ನಿಯಂತೃ ತ್ವಮೇಕಂ
ಪರೇಷಾಂ ಪರಂ ರಕ್ಷಣಂ ರಕ್ಷಣಾನಾಮ್ ||

ಭಯಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರನು ನೀನು. ಭೀಷಣಕ್ಕೆ ಭೀಷಣಕಾರಿಯು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪರಮಗತಿ ನೀನೇ, ಪಾವನಗೊಳಿಸುವವನೂ ನೀನೇ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಳುವ ಪರಮೋಚ್ಚ ಒಡೆಯ ನೀನೇ. ಉತ್ತಮೋತ್ತಮನಾದ ರಕ್ಷಕನೂ ನೀನೇ.
ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.