ಶಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರೇಮದ ನಲವತ್ತು ನಿಯಮಗಳು : ನಿಯಮ #30

ಮೂಲ : ಶಮ್ಸ್ ಎ ತಬ್ರೀಝ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ನಡುವೆ
ಯಾವ ಇಮಾಮ್, ಪುರೋಹಿತ,
ಪಾದ್ರಿ, ರಬ್ಬಿಗೂ
ಜಾಗ ಇರದಿರಲಿ.
ಯಾವ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳೂ
ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಪಹರೆದಾರರೂ
ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗದಿರಲಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ನೀವು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ನಂಬಿಕೆಯಿರಲಿ,
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು
ಆಯುಧಗಳಂತೆ ಬಳಸದಿರಿ
ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ.
ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯೂ
ಯಾವ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯೂ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಗವಂತನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ,
ನೀವು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಘಾಸಿ ಮಾಡುವದ
ನಿಲ್ಲಿಸುವ ತನಕ.
ಕೇವಲ ಭಗವಂತ,
ಕೇವಲ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ
ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಲಿ.
ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಆದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಸತ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯ ಭಾಗವಾಗದಿರಲಿ
ಬದಲಿಗೆ, ಸ್ವತಃ ಅಂತಃಕರಣವಾಗಲಿ.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

1 Response

Leave a Reply