ಸದಾ ಕಾಲ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಅಪರಾಜಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರ : ನಿತ್ಯಪಾಠ

ದೇವೀಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಅಪರಾಜಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರ’ವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಠಿಸಿದರೆ ಗೆಲುವು ಸದಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ…

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇತಿ ಶಬ್ದಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ||
ಯಾವ ದೇವಿ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆಯೆಂದು ಎಲ್ಲ ಜಡ ಚೇತನಗಳಲ್ಲೂ ನೆಲಸಿರವಳೋ ಆಕೆಗಿದೋ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಚೇತನೇತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ||
ಯಾವ ದೇವಿ ಚೈತನ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಡ ಚೇತನಗಳಲ್ಲೂ ನೆಲಸಿರವಳೋ ಆಕೆಗಿದೋ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಕ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ | ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ||
ಯಾವ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಡ ಚೇತನಗಳಲ್ಲೂ ನೆಲಸಿರವಳೋ ಆಕೆಗಿದೋ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಾಂತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ||
ಯಾವ ದೇವಿ ಶಾಂತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಡ ಚೇತನಗಳಲ್ಲೂ ನೆಲಸಿರವಳೋ ಆಕೆಗಿದೋ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶ್ರದ್ಧಾ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ||
ಯಾವ ದೇವಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಡ ಚೇತನಗಳಲ್ಲೂ ನೆಲಸಿರವಳೋ ಆಕೆಗಿದೋ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕಾಂತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ||
ಯಾವ ದೇವೀ ಕಾಂತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಡ ಚೇತನಗಳಲ್ಲೂ ನೆಲಸಿರವಳೋ ಆಕೆಗಿದೋ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ದಯಾ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ||
ಯಾವ ದೇವಿ ದಯೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಡ ಚೇತನಗಳಲ್ಲೂ ನೆಲಸಿರವಳೋ ಆಕೆಗಿದೋ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ||
ಯಾವ ದೇವಿ ಮಾತೃ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಡ ಚೇತನಗಳಲ್ಲೂ ನೆಲಸಿರವಳೋ ಆಕೆಗಿದೋ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ

Leave a Reply